Regulamin Sklepu

I. Postanowienia ogólne
 1. Niniejszy regulamin (Regulamin) określa warunki zakupów w sklepie internetowym dekudeku.pl (zwanym dalej Sklepem), będącym własnością firmy Pracownia Dekudeku Małgorzata Margas, z siedzibą w: 02-495 Warszawa, ul. Rumiankowa 6 (Sprzedawca), w szczególności zasady dokonywania rejestracji klientów (Klient) i zawierania umów sprzedaży (Umowa).
 2. Informacje o produktach oferowanych przez Sklep podane na stronach internetowych Sklepu, w szczególności ich opisy, parametry techniczne
  i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia Umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.
II.  Zasady Rejestracji w Sklepie dekudeku.pl
 1. Korzystając ze Sklepu Klient może dokonać rejestracji poprzez prawidłowe wypełnienie i akceptację formularza rejestracyjnego dostępnego
  na głównej stronie Sklepu.
 2. Warunkiem rejestracji jest wyrażenie zgody na treść Regulaminu oraz podanie przez Klienta danych osobowych wskazanych jako dane obowiązkowe.
 3. Rejestracja nie jest wymogiem zawarcia Umowy, a tylko opcją ułatwiającą Klientowi korzystanie ze Sklepu przy kolejnych zakupach.
  Zakupu Towaru można dokonać bez wcześniejszej rejestracji, po uprzednim zaakceptowaniu Regulaminu.
III. Ochrona danych osobowych
 1. Złożenie zamówienia poprzez wysłanie poprawnie wypełnionego formularza jest jednoznaczne ze zgodą na zawarcie Umowy oraz zgodą na przetwarzanie danych osobowych Klienta przez Sprzedawcę w celu realizacji Umowy.
 2. Sprzedawca zobowiązuje się do ochrony danych osobowych, zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. Klient ma prawo do wglądu i edycji swoich danych oraz prawo zażądać usunięcia wpisu. Dane osobowe Klientów wykorzystywane są do realizacji Umowy, a za wyraźną zgodą Klienta do przekazywania informacji o nowościach i promocjach Sklepu.
IV. Procedura zawarcia Umowy
 1. W celu zawarcia Umowy za pośrednictwem Sklepu dekudeku.pl należy wejść na stronę internetową www.dekudeku.pl, umieścić w „koszyku” wybrane Towary, wypełnić formularz zamówienia, a następnie wybrać formę płatności i dostawy.
 2. W trakcie składania zamówienia Klient ma możliwość zmiany zarówno Towaru jak i swoich danych podanych w formularzu.
 3. Aby wysłać zamówienie konieczna jest akceptacja treści Regulaminu oraz podanie danych osobowych w polach formularza oznaczonych jako obowiązkowe.
 4. Wysłanie przez Klienta zamówienia stanowi oświadczenie woli zawarcia ze Sprzedawcą Umowy, zgodnie z treścią Regulaminu.
 5. Potwierdzeniem złożenia zamówienia jest wiadomość zawierająca istotne elementy zamówienia, którą Klient otrzymuje na podany
  w formularzu zamówienia adres email.
V. Dostawa
 1. Dostawa Towarów jest ograniczona do obszaru Rzeczpospolitej Polskiej i odbywa się na adres wskazany przez Klienta w trakcie składania zamówienia.
 2. Dostawy Towarów realizowane są za pośrednictwem Poczty Polskiej, firmy kurierskiej lub w inny ustalony z Klientem sposób. Klient może również odebrać Towar osobiście.
 3. Koszty dostawy wyliczane są podczas składania zamówienia.
 4. Zamówienia realizowane są w ciągu 48 godzin od daty zaksięgowania wpłaty na koncie Sprzedawcy.
 5. Za szkody powstałe w trakcie przesyłki Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności. Klient zobowiązany jest do sprawdzenia przesyłki w obecności kuriera.
  V. Ceny i metody płatności

  1. Ceny Towarów podawane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT.
  2.  Sklep oferuje Klientowi następujące formy płatności za zamówione Towary:
  a) przelew – płatność z góry na wskazany w mailu potwierdzającym złożenie zamówienia rachunek bankowy,
  b) przesyłka za pobraniem – płatność podczas odbioru przesyłki,
  c) płatność gotówką w przypadku odbioru osobistego.

 VII.  Uprawnienie do odstąpienia od Umowy i zwrot Towaru
 1. Klient, który zawarł Umowę ze Sprzedawcą, może od niej odstąpić bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie
  w terminie 10 dni od dnia wydania mu Towaru. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
 2. Prawo odstąpienia od Umowy nie przysługuje Klientowi w przypadku złożenia zamówienia specjalnego, o właściwościach określonych przez Klienta.
 3. W przypadku odstąpienia od Umowy, Umowa jest uważana za niezawartą. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Zakupiony Towar należy zwrócić na adres:
  Pracownia Dekudeku
  Małgorzata Margas,
  02-495 Warszawa,
  ul. Rumiankowa 6.
 4. Pieniądze zostaną zwrócone w ciągu 14 dni roboczych przelewem bankowym na konto wskazane przez Klienta.
 5. W przypadku stwierdzenia uszkodzeń zwróconych towarów Sprzedawca zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania od Kupującego
  na zasadach ogólnych.  Klient sklepu jest zobowiązany do odpowiedniego zabezpieczenia przesyłki w trakcie transportu do firmy Pracownia Dekudeku.
 6. Koszty zwrotu Towaru ponosi Kupujący. Sklep dekudeku.pl nie odbiera przesyłek wysyłanych przez Klientów „za pobraniem”.
 7. Powyższe zapisy nie ograniczają innych uprawnień Klienta wynikających z ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny z dnia 2 marca 2000 r. (Dz.U. 2000.22.271).
VIII.  Postanowienia końcowe
 1. Wszelkie spory dotyczące Umowy, Strony w pierwszej kolejności będą starały się rozwiązać polubownie. W każdym czasie Strony mają prawo dochodzić swoich roszczeń przed sądem właściwym zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.
 2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego, oraz innych powszechnie obowiązujących ustaw.
 3. W przypadku sprzeczności postanowień Regulaminu z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, zastosowanie mają przepisy powszechnie obowiązujące.
 4. Zabrania się wykorzystywania  jakichkolwiek materiałów publikowanych na stronie internetowej Sklepu, którego właścicielem jest Sprzedawca (w tym zdjęć i opisów towarów) bez pisemnej zgody Sklepu.